ГУРТОК З ТЕХНІКИ ОРИГАМІ

У всі часи було й залишається актуальним твердження, що найцінніше багатство нації — це її інтелектуальний потенціал. Одним з ефективних засобів розвитку інтелекту дітей є заняття оригамі, що в перекладі з япон­ської мови означає «складання з паперу». Це старовинна техніка складан­ня різноманітних фігур із квадрата паперу без застосування клею та но­жиць. На відміну від інших видів традиційної японської культури (ікебана, бонсай, каліграфія, складання хоку та ін.) оригамі є не лише мистецтвом; воно містить у собі величезний творчий потенціал щодо використання йо­го в різних галузях діяльності людини: конструюванні, архітектурі, дизай­ні, математиці, педагогіці, психології, медицині. Усе це виводить оригамі за межі екзотичного японського мистецтва та робить його цікавим і корис­ним для людей різних країн світу, незалежно від віку й роду занять. Оригами називають технологією XXI ст.

Особливого значення набуває використання оригамі в педагогіці. Ви­датний німецький педагог і гуманіст Фрідріх Фребель ще на початку XIX ст. підкреслював важливу роль оригамі в розвитку мислення, насам­перед, в ознайомленні дітей з азами геометрії. У наш час у багатьох краї­нах світу оригамі все ширше застосовується в практиці дошкільної, почат­кової та позашкільної освіти. У Японії, наприклад, оригамі є обов’язко­вою складовою частиною навчальних програм дитячих садків і початкової школи.

Метою програми є формування компетентностей особистості в проце­сі вивчення оригамі.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

  • пізнавальної: оволодіння знаннями про папір, його виробництво, види, властивості, способи конструювання з паперу;
  • практичної: оволодіння способами та прийомами складання папе­ру, формування практичних умінь і навичок виготовлення моделей оригамі;
  • творчої: набуття досвіду власної творчої діяльності, емоційний, фі­зичний та інтелектуальний розвиток; задоволення потреб особистості у творчій самореалізації;
  • соціальної: виховання культури праці, формування дружніх стосунків; відчуття відповідальності, колективізму та взаємодопомоги.

За свідченням учених-психологів, оригамі є потужним засобом розвит­ку інтелекту дитини, унікальність якого полягає в гармонійному поєднан­ні роботи правої та лівої півкуль мозку.

Заняття оригамі розвивають пам’ять, просторову уяву, моторику пальців, точність рухів, вольові зусилля, вміння доводити справу до кінця, а також формують гнучке, евристичне мислення, естетичний смак, сприяють спілкуванню та встановленню дружніх стосунків у колективі. Існують численні докази того, що заняття оригамі зменшують рівень тривожності й підвищують упевненість у своїх силах, що дає змогу використовувати оригамі в арт терапії.

Поєднуючи риси мистецтва й науково-технічної творчості, оригамі дає можливість встановити органічні зв’язки з іншими шкільними дисцип­лінами: мовою (розвиток усного мовлення при аналізі моделі, придуму­вання казок оригамі), психологією, образотворчим мистецтвом (поняття про ритм, співставлення кольорів, основи композиції, формотворення), уроками трудового навчання, геометрією, кресленням тощо. Оригамі — це унікальний різновид інтелектуальної гри, яка сприяє гармонійному роз­витку образної, логічної та емоційно-вольової сфери людини.