Охорона праці

Серед категорій, за допомогою яких прийнято характеризувати установу освіти, звичайно виділяють якісні показники навчання та виховання, матеріально-технічні. Однак, вони займають провідне положення лише в тому випадку, якщо дотримано основну умову діяльності закладу як суб’єкта господарювання − забезпечується безпечні та нешкідливі умови праці та навчання і виховання.

Вивчення й вирішення проблем, пов’язаних із забезпеченням здорових і безпечних умов праці та навчання і виховання дитини − одне з найбільш важливих завдань, що повинна вирішувати система освіти. Комфортні й безпечні умови праці − один з основних факторів, який впливає на продуктивність і безпеку праці та здоров’я працівників, виховання здорового та освіченого покоління. Державне, регіональне і галузеве управління охороною праці, численні наглядові і контрольні інспекції не забезпечать безпечне ведення робіт, якщо це не стане головним повсякденним завданням і моральним обов’язком для усіх без винятку − роботодавців, керівників, профспілки, кожного працюючого. 

Саме для вирішення всіх цих проблем у сфері охорони праці в закладі дошкільної освіти «Чебурашка «» запроваджено та працює система управління охороною праці.

Відповідно до законів України «Про освіту» та «Про охорону праці» для створення здорових і безпечних умов праці, навчання і виховання адміністрація садочка спільно з профспілковим комітетом та колективом закладу працюють над реалізацією завдань державної політики у сфері охорони праці щодо забезпечення конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров’я у процесі трудової діяльності, а також виховання здорових та розвинених дітей. Нажаль, типовими штатами одиниця спеціаліста з охорони праці в до закладі дошкільної освітине передбачена, але кожен працівник відповідно до своїх посадових та функціональних обов’язків приймає участь у роботі закладу з питань охорони праці. 

Організація роботи з охорони праці у садочку здійснюється за річним планом заходів. При складанні планів роботи передбачаються заходи щодо організації роботи з пожежної безпеки, охорони праці, збереження життя та здоров’я дітей і працівників, попередження травматизму, захворювань та ін. За окремим, але координованим планом здійснює свою роботу з питань охорони праці і профком закладу. В цьому плані передбачені і звітування керівника перед колективом про стан охорони праці, і організаційні та підготовчі моменти, а також тематичне навчання працівників тощо.

Загальне керівництво роботою з охорони праці та безпеки життєдіяльності здійснює директор закладу Ірина ДЕМИДАС

З метою систематичного дотримання всіма структурними підрозділами, посадовими особами і працівниками вимог трудового законодавства, стандартів безпеки праці, правил, норм, інструкцій та інших документів по охороні праці в закладі здійснюється багатоступеневий адміністративно-громадський контроль за охороною праці.

Адміністрацією закладу дошкільної освіти, профспілковим комітетом проводиться активна робота щодо створення безпечних умов життєдіяльності та профілактики травматизму серед учасників навчально-виховного процесу (накази протягом року)

Результати перевірок та контролю за виконанням вимог щодо охорони праці, протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічних вимог організації навчально-виховного процесу регулярно розглядаються на виробничих нарадах, засіданнях профкому, , батьківських зборах та ін.

Відповідно до плану роботи в ЗДО здійснюється контроль за виконанням Правил внутрішнього трудового розпорядку, затверджених загальними трудовими зборами. За наслідками контролю видаються накази. Результати перевірок фіксуються в журналі внутрішнього контролю завідувача, протоколах відповідних комісій, висвітлюються в інформаційних куточках, розглядаються на виробничих нарадах, педагогічних радах. Періодично перевіряється виконання прийнятих рішень та рекомендацій.

В закладі функціонує затверджена наказом керівника  комісія по навчанню та перевірці знань з питань охорони праці . Відповідно до порядку проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці проводяться інструктажі з охорони праці, тематичне навчання для різних категорій працівників. Такі заходи здійснюються із активним залученням комп’ютерної техніки. Використовуються готові презентації, а також створюються власні.

Діють постійні куточки з охорони праці, пожежної безпеки, цивільного захисту, профспілковий куточок, куточки з безпеки життєдіяльності для дітей та батьків. Профком та адміністрація слідкують за новинами у даній сфері та намагаються вчасно інформувати працівників і батьків з цікавими та корисними і необхідними новинками. 

У працівників є спецодяг та інші засоби індивідуального захисту. Здійснюється видача миючих, дезинфікуючих засобів. 

Адміністрація закладу спільно з профспілковим комітетом ЗДО  працює над створенням безпечних умов праці, комплексного розв’язання питань планування, організації, контролю, обліку та аналізу роботи з охорони праці та забезпечення соціального захисту працівників і вихованців.

Протипожежна безпека в дошкільному навчальному закладі посідає одне з важливих місць в організації всієї роботи з охорони праці. Адміністрація закладу в роботі з пожежної безпеки керується Законом України «Про пожежну безпеку», вимогами Правил пожежної безпеки. Наказом призначаються відповідальні особи з пожежної безпеки , створені куточки з пожежної безпеки, в яких постійно змінюється інформація упродовж року. Складені і затверджені плани роботи по попередженню пожеж. Заклад забезпечений протипожежним інвентарем, сертифікованими вогнегасниками, протипожежними щитами. Вогнегасники вчасно проходять технічне діагностування в організаціях, що мають відповідну ліцензію. Розроблені та вивішені на видних місцях схеми та плани евакуації на випадок пожежі, наказом затверджений план дій на випадок виникнення надзвичайної ситуації.

Відповідно до річного плану освітньої роботи ЗДО проводяться Тихні  знань з питань безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки..  Протягом Тижнів ОБЖД  в закладі організовуються  та проведяться  виставки спеціальної літератури, конкурси малюнків, свята  і розваги на відповідну тематику. 

Адміністрацією проводиться системний контроль за станом трудової дисципліни, дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку та виконанням посадових обов’язків працівників закладу,контроль за посиленням заходів щодо охорони об’єктів ЗДО, недопущення сторонніх осіб на територію  закладу.